Charter and Code i Norge

Forskerrekruttering og mobilitet (”Better Careers and More Mobility”) er utpekt som satsingsområde og virkemiddel for å realisere en kunnskapsbasert økonomi i Europa gjennom European Research Area (ERA). For å oppnå dette må det være attraktivt å jobbe som forsker og forskeres arbeidsvilkår og karrieremuligheter står derfor høyt på den politiske agendaen.

Charter and Code er i denne sammenhengen viktige virkemiddel for å imøtekomme utfordringer knyttet til forskerrekruttering og –mobilitet på nasjonalt og europeisk nivå. Kunnskapsdepartementet (KD) har gitt Forskningsrådet ansvaret for å følge opp dette arbeidet i Norge.

Hva er Charter and Code?

EUs ”Declaration of commitment to the principles of the European Commission Recommendation on the European Charter for Researchers"  og "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers”  er referert til som Charter and Code. Dette er to dokumenter som inneholder anbefalinger om ansvar og forpliktelser for forskere, arbeidsgivere og finansiører når det gjelder arbeidsvilkår, kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling, karriereplanlegging for forskere og forskermobilitet.

Charter and Code er derfor viktige virkemiddel for å imøtekomme utfordringer knyttet til forskerrekruttering og –mobilitet på nasjonalt og europeisk nivå.

Dokumenter:

Hva er status for Charter and Code i Norge?

En avviksanalyse utført av Universitets- og høgskolerådet i 2008, viser at norske forskningsinstitusjoner i stor grad oppfyller prinsippene i Charter and Code. Mange forhold er regulert gjennom norske lover og regelverk. Det finnes likevel områder der vi kan bli bedre. Karriereveiledning og – utvikling, veiledning, evaluerings- og bedømmelsessystemer er blant de mindre utviklede områdene i Norge.

Et generelt og stadig fokus på forbedringspotensial vil dessuten bidra til at norske forskningsinstitusjoner er attraktive arbeidsgivere og til at Norge vil tiltrekke seg gode forskere fra hele verden.

Dokumenter:

Charter and code Avviksanalyse for Norge

Hvilke norske institusjoner har signert Charter and Code?

 • Høgskolen i Hedmark

 • Det teologiske menighetsfakultetet

 • Diakonhjemmet Høgskole

 • Høgskolen i Bergen

 • Høgskolen i Telemark

 • Høgskolen i Vestfold

 • Høgskulen i Volda

 • NTNU

 • Høgskolen i Oslo og Akershus  

 • PRIO

 • SINTEF

 • Transportøkonomisk institutt

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Nordland

 • Universitetet i Stavanger

 • UiT - Norges arktiske universitet

 • Universitets- og høgskolerådet

 • Norges Forskningsråd

Hvilke norske institusjoner har implementert Charter and Code?

Hva innebærer signering av Charter and Code?

Forskningsinstitusjoner og finansiører slutter seg til Charter and Code med intensjoner om å følge prinsippene. Det er ikke nødvendig å oppfylle alle punkter før signering og det er mulig å reservere seg mot enkelte av punktene. Arbeidet med Charter and Code er først og fremst en bevisstgjøringsprosess som setter forskeres vilkår på agendaen og som gjennom en slik prosess vil bidra til å forbedre forskeres arbeidsvilkår. Prinsippene i Charter and Code er med andre ord ingen absolutte krav.

Bruk gjerne forslag til signeringsbrev under og send dette til forskningskommisæren per post. En scannet kopi sendes på e-post til Forskningsrådet

Dokumenter:

Model signeringsbrev (25.9 KB)

 

Adresse EU-Kommisjonen:

SDME 2/2

B-1049 Brussels - Belgium

Hva vil det si å implementere Charter and Code?

EU-Kommisjonen har utviklet en fem-trinnsprosedyre for implementering av Charter and Code. Når steg 1-3 er gjennomført, får institusjonen rett til å bruke EUs HR-logo.

EU-Kommisjonens fem-trinns implementeringsprosedyre

 1. Institusjonen gjør en internanalyse (avviksanalyse) for å sammenligne sin praksis med Charter and Code prinsippene. Relevante aktører skal inkluderes i prosessen.
 2. På bakgrunn av resultatet fra internanalysen utarbeider institusjonen en handlingsplan – en “Institutional HR-strategy”, som skal publiseres på institusjonens nettsider.
 3. Når handlingsplanen er anerkjent av EU-Kommisjonen, får institusjonen rett til å bruke EUs HR-logo
 4. Institusjonen skal foreta en egenevaluering hvert annet år og revidere tiltakene.
 5. Institusjonen får en ekstern evaluering hvert fjerde år.

Hvilke hjelpemidler finnes for å implementere Charter and Code?

EU har også utviklet en mal for internanalyse som nå er bearbeidet og fylt ut med hvilke relevante norske lover som berører de ulike prinsippene. Det er derfor praksis av regelverket som institusjonen bør fokusere på når internanalysen utføres.

Merk at fra 1. januar 2017 er prosedyren for å implementere Charter and Code blitt mer strømlinjeformet. Det er blant annet utviklet maler man er nødt til å benytte. For mer informasjon se:

Best practise eksempler for implementering av Charter and Code