16/04/2021
The Human Resources Strategy for Researchers

Project researcher within Mechanics and inflammatory signaling in the endothelium / Projektforskare inom Mechanics and inflammatory signaling in the endothelium, 21.6.2021-20.6.2023

This job offer has expired


 • ORGANISATION/COMPANY
  Åbo Akademi University
 • RESEARCH FIELD
  Biological sciencesOther
 • RESEARCHER PROFILE
  Recognised Researcher (R2)
 • APPLICATION DEADLINE
  24/05/2021 15:00 - Europe/Athens
 • LOCATION
  Finland › Åbo
 • TYPE OF CONTRACT
  Temporary
 • JOB STATUS
  Full-time

OFFER DESCRIPTION

På svenska nedan

Åbo Akademi University is an internationally acknowledged research university with an extensive responsibility for providing education in Swedish in Finland. With its international research community and its strong Nordic ties, Åbo Akademi University has an acclaimed and recognized position within research and education both nationally and internationally.

Åbo Akademi University Research Flagship InFLAMES: Innovation Ecosystem based on the Immune System, funded by the Academy of Finland, invites applications for a fixed-term project researcher position in the field of endothelial mechanobiology and inflammatory signaling for a period of two years starting June 21st, 2021 or as agreed, the COVID-19 situation permitting. The fixed-termed position is full time. 

About the research environment 

The InFLAMES Flagship is a joint effort of Åbo Akademi University, University of Turku and the associated ecosystem. It aims at being an internationally recognized, top-level, immunological research and development cluster attracting both researchers and business partners. It will produce break-through knowledge on immunological principles and diseases. The Flagship also aims to provide novel discoveries, which lead to improved diagnosis and treatment of inflammatory disorders. Innovations, internationally recognized scientists, an extensive state-of-the-art research infrastructure and intensive academy–industry interactions form the foundation of the InFLAMES Flagship research. 

WORK TASKS

The position will be seated at the Sahlgren lab, Cell Fate Lab (http://cellfatelab.github.io/), Cell biology, Faculty of Science and Engineering in Turku.

The group seeks a project researcher to work on endothelial mechanobiology and integrity, barriers and mediators of inflammation and novel model systems. Mechanical forces and the Notch signaling pathway control the structure of vessel walls while deregulation of Notch is linked to atherosclerosis and pulmonary artery hypertension, associated with inflammation and arterial remodeling. Our aim is to study the interplay of mechanical, Notch and inflammatory signals in controlling the architecture of blood vessels via in vivo, in vitro and in silico model systems.

Key Responsibilities 

 • Conduct scientific research related to inflammatory and mechanical factors and signaling as well as improved tools for mechanobiology studies within the Flagship’s research profile (please see https://inflames.utu.fi/)  
 • Activity in applying for external research funding 

QUALIFICATIONS 

 • PhD in biosciences or other relevant discipline  
 • Doctoral degree must have been completed by the end of the application period, but no more than approx. five years before the submission deadline for applications. (Not included in the net period of five years are maternity leaves, parental leaves, military service, etc.)  
 • Strong interpersonal skills, including written and oral communication in English  
 • Outstanding potential and established excellence in research 
 • Applicants are expected to have demonstrated expertise in vascular or mechanobiology research and competency in applying central cell and molecular biology methods
 • Strong organizational skills 

Desirable qualifications 

 • A link to a joint project of two InFLAMES researchers/research groups (https://inflames.utu.fi/inflames-researchers/)
 • International research experience 
 • Experience in using zebrafish as an in vivo model or engineering novel platforms for in vitro experimentation 

SALARY AND WORK TIME 

 • The salary offered is determined in accordance with the University salary system for teaching and research personnel. 
 • The salary for a project researcher will be based on level 5-6 of the job demand level for teaching and research personnel, https://www.sivista.fi/wp-content/uploads/2020/04/Salary-Scales-010820-and-010621.pdf. In addition, there is a salary component based on personal work performance, according to the general collective agreement for universities. 
 • The project researcher is required to work a total of 1,612 hours per year. The work tasks will be defined in detail in an annual work plan. 
 • A trial period applies to the position. 

APPLICATION

Please submit your electronic application in the ÅAU recruitment system (www.abo.fi/rekrytering) no later than May 24th, 2021 at 15:00 (Finnish time). Guidelines for the electronic application are available at https://www.abo.fi/en/instructions-for-submitting-an-application/

The application should include the following enclosures (in English): 

 • Personal statement or motivation letter containing a description of your scientific background and research interests, and how they relate to research conducted at the InFLAMES Flagship (max. 2 pages) 
 • CV (max. 2 pages) 
 • Degree certificates 
 • List of publications with impact factors 

INFORMATION

For questions regarding the position contact Professor Cecilia Sahlgren, cecilia.sahlgren@abo.fi and in questions concerning the recruitment process HR Specialist Sabina Ringvall, sabina.ringvall@abo.fi.

Åbo Akademi University is actively working for equal gender distribution and diversity across all personnel groups.

__________________________________________________________


Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning.

Åbo Akademis flaggskepp InFLAMES: Innovation Ecosystem based on the Immune System, finansierat av Finlands Akademi, söker en tidsbunden projektforskare inom området mekanobiologi och inflammatorisk signalering i endotelet för en period på två år med start från 21.6.2021 eller enligt överenskommelse med beaktande av Covid-19 situationen. Anställningen är heltid.

Om forskningsmiljön

Flaggskeppet InFLAMES utgör ett samarbete mellan Åbo Akademi, Åbo universitet och det ekosystem som är anknutet till projektet. Målsättningen är att InFLAMES ska utgöra ett internationellt erkänt kluster på toppnivå inom immunologisk forskning och utveckling, som attraherar både forskare och partners från näringslivet. Projektet ska producera banbrytande kunskap om immunologiska principer och sjukdomar. En av flaggskeppets målsättningar är också att göra nya upptäckter som kan leda till förbättrad diagnostik och behandling av inflammatoriska sjukdomar. Innovationer, internationellt erkända forskare, en forskningsinfrastruktur av toppkvalitet och en intensiv samverkan mellan universitet och näringsliv utgör grunden för forskningen inom flaggskeppet InFLAMES.

ARBETSUPPGIFTER

Anställningen är placerad i Sahlgrens forskningsgrupp, the Cell Fate Lab (http://cellfatelab.github.io/), vid ämnet cellbiologi vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik i Åbo.

Gruppen söker en projektforskare för att studera mekanobiologi och integritet av endotelet, reglerare av inflammation och nya modellsystem. Mekaniska krafter och Notch kontrollerar strukturen av blodkärlens väggar, störningar i Notch-signalering är involverade i ateroskleros och lungartärhypertension och de här tillstånden är associerade med både inflammation och ombyggnad av artärerna. Vårt mål är att studera samspelet mellan mekaniska, inflammatoriska och Notch-signaler och dess kontroll över blodkärlsarkitektur med in vivo-, in vitro- och in silico-modellsystem.

Huvudsakligt ansvarsområde

 • Att bedriva vetenskaplig forskning om inflammatoriska och mekaniska faktorer och signalering och om förbättrade verktyg för studier i mekanobiologi inom flaggskeppets forskningsprofil (se https://inflames.utu.fi/)  
 • Att aktivt ansöka om extern forskningsfinansiering 

KOMPETENS

 • Doktorsexamen i biovetenskap eller annat relevant vetenskapsområde  
 • Doktorsexamen måste ha avlagts innan utgången av ansökningsperioden, men inte tidigare än ca fem år före deadline för ansökan. (I femårsperioden medräknas inte moderskapsledighet, föräldraledighet, militärtjänstgöring etc.)
 • Goda sociala förmågor, även skriftlig och muntlig kommunikation på engelska  
 • Enastående potential och påvisad spetskompetens inom forskning 
 • Sökande förutsätts ha påvisat sin expertis inom vaskulär eller mekanobiologisk forskning och kompetens i att tillämpa centrala metoder inom cell- och molekylärbiologi
 • God organisationsförmåga 

Meriterande för anställningen

 • Länk till ett gemensamt projekt med två forskare/forskargrupper inom InFLAMES  (https://inflames.utu.fi/inflames-researchers/)
 • Internationell forskningserfarenhet
 • Erfarenhet av att använda zebrafisk som in vivo-modellsystem eller av att bygga nya plattformar för in vitro-experiment

LÖN OCH VILLKOR

 • Lönen bestäms i enlighet med universitetens kollektivavtal
 • Lönen för en projektforskare följer kravnivå 5-6 för undervisande och forskande personal i universitetens kollektivavtal, https://www.sivista.fi/wp-content/uploads/2020/09/L%C3%B6netabeller-010820-och-010621.pdf. Därutöver tillkommer en på prestationer baserad individuell lönedel.
 • Projektforskare omfattas av systemet med helhetsarbetstid om 1612 timmar per år. Arbetsuppgifterna definieras närmare i en årlig arbetsplan.
 • Vid nyanställning tillämpas prövotid.

ANSÖKAN

Ansökan inlämnas i det elektroniska ansökningsformuläret nedan (www.abo.fi/rekrytering) senast 24.5.2021 kl. 15:00 (finsk tid). Se stöd för uppgörande av elektronisk ansökan: https://www.abo.fi/instruktion-for-elektronisk-arbetsansokan/

Till ansökan fogas följande bilagor på engelska:

 • Ansökningsbrev med en beskrivning av din vetenskapliga bakgrund och dina forskningsintressen, samt hur de relaterar till forskningen inom flaggskeppet InFLAMES (max 2 sidor)
 • CV (max 2 sidor)
 • Intyg över examen
 • Förteckning över publikationer

INFORMATION

För ytterligare information kontakta professor Cecilia Sahlgren, cecilia.sahlgren@abo.fi eller gällande rekryteringsprocessen HR-specialist Sabina Ringvall, sabina.ringvall@abo.fi.

Åbo Akademi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.

Work location(s)
1 position(s) available at
Åbo Akademi University
Finland
Åbo
20500
Domkyrkotorget 3

Open, Transparent, Merit based Recruitment procedures of Researchers (OTM-R)

Know more about it at Åbo Akademi University

Know more about OTM-R

EURAXESS offer ID: 630142
Posting organisation offer ID: 403

Disclaimer:

The responsibility for the jobs published on this website, including the job description, lies entirely with the publishing institutions. The application is handled uniquely by the employer, who is also fully responsible for the recruitment and selection processes.

 

Please contact support@euraxess.org if you wish to download all jobs in XML.