14/04/2021

POSITION: post-doc (research position)

This job offer has expired


 • ORGANISATION/COMPANY
  Cardinal Stefan Wyszyński University
 • RESEARCH FIELD
  Other
 • RESEARCHER PROFILE
  Recognised Researcher (R2)
 • APPLICATION DEADLINE
  14/05/2021 21:00 - Europe/Brussels
 • LOCATION
  Poland › Warsaw
 • TYPE OF CONTRACT
  Temporary
 • JOB STATUS
  Full-time
 • HOURS PER WEEK
  40
 • OFFER STARTING DATE
  14/04/2021

OFFER DESCRIPTION

INSTITUTION: Institute of Archaeology, Faculty of Historical and Social Sciences, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

 

 

POSITION: post-doc (research position)

 

ACADEMIC DISCIPLINE: archaeology

DESCRIPTION

The scientist will be work in NCN project “Market economy or oriental bazaar? The nature of Roman economic activities as seen through the distribution of amphoras in Italy”, directed by Dr. Paulina Komar. The person will be responsible for:

 • creation of an agent-based model representing theories of the distribution of Roman amphorae in Italy
 • incorporation of the Orbis transport network and transport costs derived from it
 • experiment design for testing theories
 • analysis of simulated outputs and comparison with archaeologically observed amphora data
 • technical reporting on the work progress
 • contribution to publication of simulation project results.
 • COMPETITION TERMS:

  The competition may be entered by a person who meets the conditions specified pursuant to Art. 113 of the Act of July 20, 2018 - Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2018, item 1668, with ammendments) and in the Statute of the UKSW, and has:

   

 • PhD in archaeology with demonstrable experience in the application of computational methods; or PhD in computer science with demonstrable experience in the archaeological application of computational methods
 • demonstrable experience in computational simulation modelling in the humanities, in particular creating agent-based models of the Roman economy
 • 4. DOCUMENTS:

 • cover letter to JM Rektor of UKSW, which should include the following: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO - 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1 przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celu prowadzenia przez Uniwersytet procesu rekrutacji”
 • CV
 • confirmation of PhD degree;
 • list of publications, conference participation etc.
 • list of other achievements;
 • a statement that UKSW will be the main employing scientific institution (according to Attachements 1-2 to “Zarządzenia 46/2018 Rektora UKSW z dnia 15 października 2018 r.”)
 • w przypadku kandydatów na stanowisko: profesora UKSW oraz adiunkta oświadczenie o zobowiązaniu do złożenia projektu badawczego w przypadku zatrudnienia wUKSW (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia);
 • other relevant documents
 • The winning the competition does not guarantee employment
 • The university does not provide housing.
 • Documents should be sent by e-mail to the Faculty of History UKSW: b.dzbik@uksw.edu.pl
 • Qualifying candidates will be invited to an interview (in-person or online).

   

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nadzorującego prawidłowośćochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@uksw.edu.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art.
 • 6 ust. 1 lit. a RODO - wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

 • Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, (do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji).
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania,
 • usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.

 • Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie
 • rekrutacji w zakresie określonym w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.

 • Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie Pan/Pani podlegał/a profilowaniu.
 •  
 • demonstrable experience with Netlogo, Repast or other agent-based modelling software.
 • fluent English.

More Information

Work location(s)
1 position(s) available at
Institute of Archaeology, Faculty of Historical and Social Sciences, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Poland
Warsaw

EURAXESS offer ID: 628895

Disclaimer:

The responsibility for the jobs published on this website, including the job description, lies entirely with the publishing institutions. The application is handled uniquely by the employer, who is also fully responsible for the recruitment and selection processes.

 

Please contact support@euraxess.org if you wish to download all jobs in XML.