24/01/2020

POSITION: assistant post-doc (scientist)

This job offer has expired


 • ORGANISATION/COMPANY
  Cardinal Stefan Wyszyński University
 • RESEARCH FIELD
  Other
 • RESEARCHER PROFILE
  First Stage Researcher (R1)
 • APPLICATION DEADLINE
  24/02/2020 22:00 - Europe/Brussels
 • LOCATION
  Poland › Warsaw
 • TYPE OF CONTRACT
  Temporary
 • JOB STATUS
  Full-time
 • HOURS PER WEEK
  40
 • OFFER STARTING DATE
  24/01/2020
 • REFERENCE NUMBER
  The scientist will be work in NSC project: “Cultural and natural heritage of the Białowieża Forest” - prof. Dr hab. Przemysław Urbańczyk, Principal Investigator – UMO-2016/20/W/HS3/00593). Requirements: experience in leading archaeological fieldwork and taking soils samples, knowledge in application of Geographical Information Systems (Quantum GIS, ArcGIS )and computer graphics in archaeology, fluent Polish and English, high motivation to work, availability, self-discipline and hard working ability

OFFER DESCRIPTION

The scientist will be work in NSC project: “Cultural and natural heritage of the Białowieża Forest” - prof. Dr hab. Przemysław Urbańczyk, Principal Investigator – UMO-2016/20/W/HS3/00593). Requirements: experience in leading archaeological fieldwork and taking soils samples, knowledge in application of Geographical Information Systems (Quantum GIS, ArcGIS )and computer graphics in archaeology, fluent Polish and English, high motivation to work, availability,

self-discipline and hard working ability

Description of project tasks

- Organization and participation in field works (verifications, surveys and excavations)

- Artefacts analyses, partial and final results of field works

- Drillings and making the summary results of drilling

- Analyses soil samples from archaeological sites

- Create and maintaining GIS databases of the archaeological sites

- Carry out of a website and facebook of the project

PROPOSED PERIOD OF EMPLOYMENT: untill 28.12.2020

I. Terms:

- PhD degree, academic discipline: archaeology or geography (2012-2019)

- Documented scientific records

- Documented organizational achievements and good assessment of the PHD dissertation

 

II. Wymagane dokumenty:

1) podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku asystenta z uzasadnieniem.

Na podaniu należy dopisać: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie

i wykorzystywanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO -

4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1 przez Uniwersytet Kardynała Stefana

Wyszyńskiego w Warszawie w celu prowadzenia przez Uniwersytet procesu rekrutacji”

2) życiorys/CV/;

3) odpis pisma o nadaniu tytułu/stopnia naukowego doktora;

4) wykaz dorobku naukowego i/lub dydaktycznego - w tym lista publikacji (w zależności od stanowiska - z uwzględnieniem wymogów niniejszego Zarządzenia) z ostatnich 5-ciu lat, w tym

informacje o wydanych monografiach, artykułach, recenzjach, czynnym udziale w konferencjach

krajowych i międzynarodowych, a także uczestnictwie w badaniach naukowych oraz

osiągnięciach w kształceniu studentów;

5) w przypadku kandydatów na stanowisko profesora UKSW listęwypromowanych magistrów

i doktorów z ostatnich 5-ciu lat;

6) informacja o dorobku organizacyjnym;

7) oświadczenie, że UKSW będzie podstawowym miejscem pracy oraz oświadczeń zgodnie

z Załącznikami 1-2 do Zarządzenia 46/2018 Rektora UKSW z dnia 15 października 2018 r.;

8) w przypadku kandydatów na stanowisko: profesora UKSW oraz adiunkta oświadczenie

o zobowiązaniu do złożenia projektu badawczego w przypadku zatrudnienia wUKSW (Załącznik

Nr 2 do Zarządzenia);

9) ewentualnie inne dokumenty według uznania kandydata.

III. Wygrana w konkursie nie gwarantuje zatrudnienia.

IV. Uniwersytet nie zapewnia mieszkania /zapewnia mieszkanie.

V. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych UKSW

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana

Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Kardynała Stefana

Wyszyńskiego w Warszawie nadzorującego prawidłowośćochrony danych, z którym można się

kontaktować pod adresem e-mail: iod@uksw.edu.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie

art. 221 ustawy Kodeks pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art.

6 ust. 1 lit. a RODO - wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą

mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów

upoważnionych przez przepisy prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu

rekrutacji, (do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji).

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.

8. Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym

momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie

zgody przed jej cofnięciem.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora

niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie

rekrutacji w zakresie określonym w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie

dobrowolne.

11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie Pan/Pani podlegał/a

profilowaniu.

More Information

Work location(s)
1 position(s) available at
INSTITUTION: Institute of Archaeology, Faculty of Historical and Sciences, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Poland
Warsaw

EURAXESS offer ID: 484557

Disclaimer:

The responsibility for the jobs published on this website, including the job description, lies entirely with the publishing institutions. The application is handled uniquely by the employer, who is also fully responsible for the recruitment and selection processes.

 

Please contact support@euraxess.org if you wish to download all jobs in XML.