30/01/2019

Position: GRADUATE ASSISTANT at the Institute of History of Art

This job offer has expired


 • ORGANISATION/COMPANY
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • RESEARCH FIELD
  Arts
 • RESEARCHER PROFILE
  First Stage Researcher (R1)
 • APPLICATION DEADLINE
  01/03/2019 23:00 - Europe/Brussels
 • LOCATION
  Poland › Warsaw
 • TYPE OF CONTRACT
  Temporary
 • JOB STATUS
  Full-time
 • HOURS PER WEEK
  40
 • OFFER STARTING DATE
  30/01/2019

Keywords: history of medieval art

The contess may be joined by a person meeting the conditions specified in ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2183) and in the UKSW Statut

Winning the competition does not guarantee an employment. Final decision will be made by Rector after consultation

with the Faculty Council

The Faculty does not provide any accomodation

Required documents:

1. Application form.

2. Letter of application with statement as follows: “I hereby authorize the University of Kardinal Stefan Wyszyński to process my personal data disclosed in the application forms for purposes of recruitment, in accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/ WE – RODO – 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1”.

3. Curriculum vitae.

4. Authorized copies of academic diplomas PhD.

5. Academic publication record (icluded the demands of uchwała 62/2017, § 1 ust. 1 pkt. 1) from the previous 5 years , including monographs, articles, reviews, active participations in national and international conferences, scientific researches.

6. Information concerning didactic and organizational activity.

7. Statement that UKSW will be basic workplace and thus scientific achievements will be affiliated to UKSW.

8. Statement that (in case of employment) the applicant will submit a research project (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2017 Rektora UKSW z dnia 25 września 2017 r.).

9. Statement that the applicant meets the conditions specified in art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

10. Other documents of the candidate choice.

 

The above-mentioned documents should be submitted in paper version and in electronic form (scanned) PDF to the Dean of the Faculty of History and Social Sciences UKSW, room 221, build. 23, Wóycicki Street 1/3, 01-938 Warsaw personally or by mail with a note "contest" as well as an electronic version via e-mail: wnhis@uksw.edu.pl

 

The candidate for this position should also:

Posses master’s degree in the history of art/art-science discipline

Be fluent in Polish and conferences languages.

Possess teaching experience.

Possess experience in independent and team-based academic research.

Conduct research in the area of history of medieval art .

Be able to give lectures in foreign language

 

Conduct research in the following areas:

History of medieval art.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.

2. Inspektorem Ochrony Danych w (Nazwa ADO) jest Prorektor ds. ogólnych i rozwoju UKSW, tel. 22 561 88

31, adres email: iod@uksw.edu.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy

Kodeks pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 § 1a RODO - wyrażonej

przez Panią/Pana zgody.

4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć

wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych

przez przepisy prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji proces rekrutacji, (do 12

miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji).

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo

do cofnięcia zgody.

8. Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie

wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione

jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji

w zakresie określonym w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.

11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie Pan/Pani podlegał profilowaniu.

 

 

Work location(s)
1 position(s) available at
Institute of History of Art UKSW
Poland
Warsaw

Open, Transparent, Merit based Recruitment procedures of Researchers (OTM-R)

Know more about it at Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Know more about OTM-R

EURAXESS offer ID: 375113

Disclaimer:

The responsibility for the jobs published on this website, including the job description, lies entirely with the publishing institutions. The application is handled uniquely by the employer, who is also fully responsible for the recruitment and selection processes.

 

Please contact support@euraxess.org if you wish to download all jobs in XML.